České vysoké učení technické, Fakulta strojní

Naším cílem je stát se špičkovým pedagogickým a vědeckým pracovištěm uznávaným doma i v zahraničí.

Fakulta strojní ČVUT v Praze působí na trhu výzkumu, vzdělání a průmyslu Českých zemí již od roku 1864, kdy byla zahájena samostatná výuka strojnictví v Českých zemích a byla změněna organizace ČVUT tehdy nazývané Pražská polytechnika do podoby dnešní moderní univerzity. Od těch dob Fakulta strojní ČVUT, která odvozuje svůj vznik od tohoto zahájení výuky strojnictví, provádí v Českých zemích stále totéž – uchovává a rozhojňuje dosažené poznání a pěstuje tvůrčí činnost v podobě vědy, výzkumu, vývoje a inovací, poskytuje vzdělání a spolupracuje s průmyslovými podniky. Fakulta strojní ČVUT v Praze přitom pokrývá prakticky veškerá průmyslová odvětví.

V uplynulých 20 letech Fakulta strojní ČVUT budovala v řadě oblastí ekosystém spolupráce vysoké školy a průmyslových podniků. Jedná se o výzkumné a výukové zázemí vysoké školy tvořené znalostmi akademických pracovníků, často jedinečnou přístrojovou a experimentální základnou a studijními programy pro výchovu studentů v dané oblasti. Cílem budování těchto a dalších ekosystémů je ze strany Fakulty strojní ČVUT v Praze přispět k tomu, aby jednak průmyslové podniky již působící v České republice byly konkurenceschopné na celosvětových globálních trzích s přínosy pro hospodářství a životní úroveň České republiky a jednak aby Česká republika byla vyhledávanou atraktivní zemí pro výzkum, vývoj a výrobu nových high-tech výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Fakulta strojní ČVUT v Praze se tak vlastně stává katalyzátorem vývoje hospodářství České republiky.

Zajímá vás více o naší činnosti na trhu?

Můžete se nás sledovat na Facebooku, LinkedIn, Twittreru, YouTube a Instagramu.

Ing. Robert Theiner, Ph.D.
vedoucí ústavu letadlové techniky
  • +420 224 357 423