Program TREND

Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR)

Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale také firmy, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

Podprogram „Nováčci“

Podporuje projekty výzkumu a vývoje jejichž výsledek bude možné reálně uplatnit v praxi. Podprogram Nováčci je určen pro podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v celkovém úhrnu nad 1 mil. Kč.

Jaké jsou oblasti podpory

V programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující technologické znalostní domény, tzv. KETs:

  • Pokročilé výrobní technologie
  • Pokročilé materiály a nanotechnologie
  • Fotonika a mikro-/nanoelektronika
  • Biotechnologie
  • Umělá inteligence
  • Digitální bezpečnost a propojenost

Na co lze čerpat podporu 

  • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (pouze v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu)
  • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
  • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu)