Spolupráce

Klastr je už ze své podstaty vnímán jako organizace, jejíž posláním je spolupracovat. Ať už se jedná o spolupráci navázanou uvnitř klastru nebo vně. Naší strategií je být pro naše členy užiteční. Vyhledávat zakázky, třídit informace a sdílet kontakty.

VYTVÁŘÍME A SDÍLÍME AKTIVNÍ DATABÁZE KONTAKTŮ

Czech Marine Cluster má plošné působení v ČR a spolupracuje i s našimi velvyslanci napříč Evropou. Uvnitř klastru se snažíme podporovat rozvoj interní spolupráce. Cílíme na společné problémy, ve kterých společně hledáme řešení.  

SPŘÁDÁME SÍTĚ

Aktivně komunikujeme nejen s našimi členy. Vytváříme partnerství s ostatními klastry. Sbíráme informace od veřejných i soukromých institucí. Zakládáme si na pevných neformálních vztazích a 100% profesionálním přístupu.

Monitorujeme a účastníme se formálních akcí, konferencí a veletrhů. Avšak jsme si pevně vědomi i důležitosti neformálních setkání. Tyto setkání několikrát ročně organizujeme za účelem bližšího poznání členů, utužení vazeb a navázání obchodních vztahů.

KULATÉ STOLY

Pořádáme setkání vždy cílené na určitou problematiku, která je předem odsouhlasená našimi členy.

Tyto setkání jsou menšího charakteru a týkají se vždy jen vybrané skupiny, která o pořádání tohoto setkání projeví zájem. Jako klastr jsme schopni při těchto setkáních zajistit podpůrné osoby z ministerstev či jiných organizací, které mohou být nápomocny.

Cílem těchto setkání je řešení problémů našich členů po dílčích částech, tak aby došlo k co nejpřesnějšímu zacílení na daný problém.